ပြည်တွင်း၌ CMP ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေသည့် စက်ရုံပေါင်း ၆၇၁ ရုံရှိပြီး အလုပ်သမား(၄)သိန်းခန့်ရှိ

ပြည်တွင်း၌ အခြားသောနိုင်ငံမှ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လက်ခံကာ ကုန်ချောအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီး ထွက်ရှိသည့် ကုန်ချောပစ္စည်းအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် အကျိုးခံစား ခွင့်ရရှိသည့် လက်ခစားစနစ် (Cut-Make-Pack) CMP ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေသည့် စက်ရုံပေါင်း ၆၇၁ ရုံရှိပြီး အလုပ်သမား(၄)သိန်းခန့် အလုပ်အကိုင်ရရှိ နေကြောင်း အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဌာနမှ သိရှိရပါတယ်။

Post a Comment

Previous Post Next Post