๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ›ขแ€›ုแ€›ှားแ€›ေแ€”ံแ€…ိแ€™်းแ€ွေแ€€ို แ€…ျေးแ€•ိုแ€•ေးแ€•ြီး แ€แ€›ုแ€်แ€แ€š်แ€šူแ€€ာ แ€›ေแ€”ံแ€€ြိုแ€แ€„်แ€…ုแ€†ောแ€„်းแ€”ေแ€•ါแ€•ြီ


๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️๐Ÿ›ข️
๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด๐Ÿ’ด

แ€›ုแ€›ှားแ€›ဲ့ ESPO แ€›ေแ€”ံแ€…ိแ€™်းแ€ွေแ€€ို แ€กแ€”ောแ€€်แ€ိုแ€„်းแ€€ แ€žแ€်แ€™ှแ€်แ€‘ားแ€ဲ့ แ€แ€…แ€Š်แ€’ေါ်แ€œာ แ†แ€ แ€‘แ€€် แ€กာแ€›ှแ€™ှာ แ€…ျေးแ€•ိုแ€™ိုแ€›แ€›ှိแ€”ေแ€แ€š်แ€œို့ แ€žိแ€›แ€•ါแ€แ€š်။ Bloomberg แ€›ဲ့ แ€žောแ€€ြာแ€”ေ့แ€€ แ€–ော်แ€•ြแ€ျแ€€်แ€กแ€› แ€žိแ€›แ€ာแ€–ြแ€…်แ€•ြီး แ€™ော်แ€…แ€€ိုแ€Ÿာ แ€žူแ€ို့แ€›ဲ့ แ€€ိုแ€š်แ€•ိုแ€„်แ€›ေแ€”ံแ€แ€„်แ€žแ€„်္แ€˜ောแ€ွေแ€”ဲ့
แ€กာแ€™แ€ံแ€ွေแ€€ို แ€กแ€žုံးแ€•ြုแ€•ြီး แ€•ိแ€်แ€†ို့แ€กแ€›ေးแ€šူแ€™ှုแ€ွေแ€€ို แ€›ှောแ€„်แ€œွှဲแ€”ိုแ€„်แ€แ€š်แ€œို့แ€œแ€Š်း แ€†ိုแ€•ါแ€แ€š်။

แ€แ€›ုแ€်แ€›ေแ€”ံแ€žแ€”့်แ€…แ€„်แ€€ုแ€™္แ€•แ€ီแ€กแ€™ျားแ€กแ€•ြားแ€Ÿာ แ€›ုแ€›ှားแ€›ေแ€”ံแ€…ိแ€™်းแ€แ€…แ€Š်แ€€ို แ€’ေါ်แ€œာ แ†แ‡.แแ แ€”ဲ့ แ€€ြိုแ€แ€„်แ€…ာแ€›แ€„်းแ€žွแ€„်းแ€™ှာแ€€ြားแ€”ေแ€แ€š်แ€œို့ แ€žိแ€›แ€•ါแ€แ€š်။ แ€’ီแ€‡แ€„်แ€˜ာแ€œ แ… แ€›แ€€်แ€”ေ့แ€™ှာ แ€›ုแ€›ှားแ€•แ€„်แ€œแ€š်แ€ွแ€„်း แ€›ေแ€”ံแ€แ€„် แ€•ို့แ€™ှုแ€€ို แ€แ€…แ€Š် แ€’ေါ်แ€œာ แ†แ€ แ€…ျေးแ€”ဲ့ แ€…แ€แ€„်แ€ဲ့แ€ာแ€•ါ။ แ€กီးแ€šူ၊ G7 แ€”ဲ့ แ€ฉแ€…แ€ြေးแ€œျแ€ို့แ€€ แ€กแ€†ိုแ€•ါแ€…ျေးแ€”ှုแ€”်းแ€‘แ€€် แ€•ိုแ€™ိုแ€•ေးแ€ျေแ€ဲ့แ€•ါแ€€ แ€กာแ€™แ€ံแ€”ဲ့ แ€กแ€ြားแ€แ€”်แ€†ောแ€„်แ€™ှုแ€ွေ แ€•ေးแ€กแ€•်แ€ြแ€„်းแ€™แ€•ြုแ€–ို့ แ€ားแ€™ြแ€…်แ€‘ားแ€•ါแ€แ€š်။

News Of Myanmar NOM

Post a Comment

Previous Post Next Post