"လူအ"အကြိုက်

"လူအ"အကြိုက်
           ဟန်ဆောင်လှည့်စား
           မာယာများနှင့်
           အမှားစရိုက်
           အများကြိုက်အောင်
          "ကဇွတ်"ကောင်လို
           ဘာသာဘောင်ထဲ
           ဟန်ဆောင်ပွဲတည်
           ဥာဏ်မွဲ"လူအ"အကြိုက်တည်း
                    ဇော်ဟိန်း(ဇင်းကျိုက်)

Post a Comment

Previous Post Next Post