ကိုယ့်ပြည်နယ်ကို မအေးချမ်းအောင်လုပ်သူတွေ

အေးချမ်းနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ကို

မအေးချမ်းအောင်၊ပြည်သူတွေ

ဆင်းရဲအမျိုးမျိုး၊ဒုက္ခအဖုံဖုံ

ရအောင်၊မွန်လက်နက်ကိုင်

အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကကြိုးပမ်း

လျက်ရှိနေပါတယ်၊ယခုလဲ

ကျေးရွာများမှ လူငယ်များကို

ခေါ်၍ အကြမ်းဖက်သင်တန်း

သင်ကြားပေးကာ၊အသေခံ

တိုက်ခိုင်းရန်စီစဥ်လျက်ရှိ

ကြောင်း သတင်းပေးပို့လာပါ

တယ်။


Post a Comment

Previous Post Next Post